Oznámení záměru, dokumentace EIA

Oznámení záměru, podlimitní oznámení

Pro záměry kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro vás zpracuji oznámení záměru dle § 6 zákona pro potřeby zjišťovacího řízení.
Pro záměry, které nedosahují limitních hodnot uvedené v příloze č. 1 zákona zajistím tzv. oznámení podlimitního záměru.

Mezi záměry kategorie II spadá např.:

 • modernizace, instalace nové technologie
 • navyšování výrobní kapacity
 • novostavby skladových prostor
 • výstavba obchodních komplexů
 • průmysl zpracování plastů
 • odpadové hospodářství
 • nakládání s nebezpečnými látkami
 • chov hospodářských zvířat
 • silniční stavby

Oznámení záměru se dále zpracovává pro záměry, které mohou mít významný vliv na soustavu Natura 2000.

Dokumentace EIA

Pro záměry spadající do kategorie I podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracuji dokumentaci EIA dle § 8 zákona.

Dokumentace, pro kterou je rovněž zažitý název „velká EIA“ se zpracovává např. pro:

 • zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů
 • silniční a železniční stavby většího rozsahu
 • zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat

Dokumentace EIA se zpracovává i pro záměry, u kterých na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěje příslušný úřad k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a podléhá tak posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Posudky EIA

V rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů záměru/stavby na životní prostředí vyhotovím pro příslušný úřad oponentní posudek EIA dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.

Posudky EIA se zhotovují např. pro:

 • stavby dálnic, silniční obchvaty měst a obcí
 • železniční stavby
 • zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat
 • nakládání s nebezpečnými odpady

 


Neorientujete se v procesu EIA? Rád vám pomůžu

 

Kontaktujte mě