Hlukové studie

Vyhotovím hlukovou (akustickou) studii a zajistím stanovisko krajské hygienické stanice k vašemu záměru, ať už se jedná o nový průmyslový objekt, rodinný dům či výstavbu silničního obchvatu. Provedu modelové výpočty stacionárních zdrojů hluku včetně hluku z dopravy a navrhnu protihluková opatření.

Mezi nejčastější hodnocení stacionárního zdroje hluku patří technologické zdroje, ať už vzduchotechnické jednotky, klimatizace, tepelná čerpadla či hluk z provozu výrobního zařízení.

Hlukem z dopravy se rozumí vyhodnocení hlukové zátěže z automobilového provozu na stávajících komunikacích i hodnocení výhledového období pro zprovoznění nových úseků silnic.

 


Připravím hlukovou studii i pro vás

 

Kontaktujte mě