Posuzování vlivů na životní prostředí

Oznámení záměru

Oznámení záměru
a dokumentace EIA

Pro záměry kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro vás zpracuji oznámení záměru. Pro záměry spadající do kategorie I sepíšu dokumentaci EIA, případně vyhotovím oponentní posudek.

Číst dále >
Hlukové studie

Hlukové studie

Vypracuji akustickou studii včetně zajištění stanoviska krajské hygienické stanice. Ve 3D modelovém prostředí zhodnotím vliv stávajících i nových stacionárních zdrojů hluku včetně hlukové zátěže z dopravy. Navrhnu protihluková opatření včetně výstavby protihlukových stěn.

Číst dále >
Studie ochrany ovzduší

Studie ochrany ovzduší

Vypracuji rozptylovou studii, která se zabývá modelovým zhodnocením bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší, resp. vyhodnocení imisní zátěže ze stacionárních zdrojů emisí a emisí z automobilové dopravy.

Pro potřeby závazného stanoviska krajského úřadu, povolení provozu či změny povolení vyjmenovaného stacionárního zdroje emisí připravím odborný posudek včetně návrhu provozního řádu zdroje.

Veškeré dokumenty jsou zpracovány v intencích zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb

Číst dále >
Inženýring

Inženýring

Zajistím koordinaci vašeho projektu v legislativě životního prostředí včetně inženýringu potřebného pro stavební řízení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení.

Číst dále >

Potřebujete poradit nebo si chcete domluvit konzultaci?

Kontaktujte mě >
Josef Gresl

Josef Gresl

Odborník na posuzování vlivů na životní prostředí

„Problematice vlivů staveb na životní prostředí se věnuji od roku 2008. Nejprve jsem působil jako projektant a následně vedoucí střediska životního prostředí ve společnosti PRAGOPROJEKT a.s., poté jsem zpracovával odborné studie ve společnosti EKOME, spol. s r.o. Od roku 2017 se zabývám problematikou životního prostředí jako živnostník a rád pomohu i vám.“

Více o mně >
10 let

praxe v oboru
životního prostředí

100+

vypracovaných studií
a dokumentací

Autorizace

ke všem studiím jsem
držitelem autorizací

Autorizace ke zpracování
dokumentace EIA posudku

Autorizace ke zpracování
rozptylových studií

Autorizace ke zpracování
odborných posudků